Algemene Voorwaarden

Versie 3.0 maart 2018

Fix Personeelsdiensten B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Leemidden 22 2678 ME De Lier, hanteert de volgende voorwaarden bij het aangaan en/of verrichten van personeelsdiensten bij opdrachtgevers:

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen Fix Personeelsdiensten B.V. en de opdrachtgever.
 2. Alle algemene offertes van Fix Personeelsdiensten B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 3. Fix Personeelsdiensten B.V. bevestigt iedere opdracht door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. Bij eventuele strijd tussen de bepalingen van deze voorwaarden en van de opdrachtbevestiging, prevaleren de bepalingen van de opdrachtbevestiging (drukfouten uitgezonderd). De bedragen vermeld in de opdrachtbevestiging zijn exclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).
 4. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen.
 5. Voor de uitvoering van de opdracht maakt Fix Personeelsdiensten B.V. gebruik van medewerkers die onder dagelijkse leiding en toezicht van opdrachtgever hun werkzaamheden verrichten.
 6. Fix Personeelsdiensten B.V. verplicht haar medewerkers opdrachten en aanwijzingen van daartoe bevoegde, aan Fix Personeelsdiensten B.V. bekend gemaakte, functionarissen van opdrachtgever, vallende binnen het kader van de dagelijkse uitoefening van de functie, op te volgen.
 7. Opdrachtgever zal Fix Personeelsdiensten B.V. op haar verzoek de gegevens en inlichtingen verschaffen, die voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn, en stelt Fix Personeelsdiensten B.V. ook op overige wijze in de gelegenheid de opdracht naar behoren uit te voeren.
 8. Zo vaak als nodig zullen opdrachtgever en Fix Personeelsdiensten B.V. het verloop van de werkzaamheden evalueren.

Artikel 2: Vergoeding & Facturatie

 1. De vergoedingssom van de door Fix Personeelsdiensten B.V. te leveren diensten wordt in een afzonderlijke opdrachtbevestiging vastgelegd. De vergoedingssom bestaat uit het totaal van de uitvoeringskosten vermeerderd met een bedrag voor algemene kosten en winst.
 2. Facturering vindt plaats per week op basis van urenlijsten en/of werkbriefjes. De opdrachtgever is gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat de lijsten correct en duidelijk zijn ingevuld.
 3. Niet gewerkte uren als gevolg van omstandigheden aan de zijde van opdrachtgever gelegen, worden in rekening gebracht tenzij het gevallen betreft van een verplichte bedrijfssluiting of ernstige calamiteiten.

Artikel 3: Wettelijke loon- en/of lastenverhogingen

 1. Indien tijdens de duur van de overeenkomst – de uitvoering van een opdrachtbevestiging – tussen Fix Personeelsdiensten B.V. en opdrachtgever wijzigingen optreden in de lonen, andere arbeidsvoorwaarden, de wettelijke loonheffing en/of sociale lasten is Fix Personeelsdiensten B.V. gerechtigd de vergoedingssom tussentijds aan te passen, zulks met inachtneming van eventueel door de Overheid gestelde regels, met dien verstande dat de aanpassing minimaal kan geschieden conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor werknemers, zoals dit jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

Artikel 4: Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Fix Personeelsdiensten B.V. ingediende nota in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst te voldoen binnen 14 dagen na verzending van de nota, tenzij tussen de opdrachtgever en Fix Personeelsdiensten B.V. anders is overeengekomen en schriftelijk is bevestigd.
 2. Uitsluitend betaling aan op naam gestelde rekeningen van Fix Personeelsdiensten B.V. zelf of door haar aangewezen derden werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan medewerkers zijn verboden en jegens Fix Personeelsdiensten B.V. onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldvermindering of schuldvergelijking.
 3. Indien een nota niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, behoudt Fix Personeelsdiensten B.V. het recht voor om opdrachtgever na verloop van die termijn, zonder ingebrekestelling over het openstaande bedrag, de wettelijke
  rente door te berekenen.
 4. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal opdrachtgever gehouden zijn naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, vermeerderd met eventuele gerechtelijke kosten. Zodra een vordering ter incasso uit handen wordt gegeven kan Fix Personeelsdiensten B.V. besluiten de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken.
 5. Indien na 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn na overleg betaling nog steeds uitblijft, zal na een telefonische mededeling de levering van onze diensten per direct stopgezet worden.

Artikel 5: Garantie en vrijwaring

 1. Fix Personeelsdiensten bv garandeert de werkzaamheden naar beste weten uit te kunnen voeren.
  Alle afdrachten en/of belastingen hoe ook genaamd, tegenwoordige of toekomstige, verschuldigd in verband met de uit te voeren werkzaamheden met uitzondering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) zijn ten laste van Fix Personeelsdiensten B.V.
 2. Fix Personeelsdiensten B.V. zal werknemers tewerkstellen die volgens de in Nederland geldende sociale wetten verzekerd zijn en waarvoor loonbelasting en sociale premies ingehouden worden. Indien buiten medeweten van opdrachtgever hiervan wordt afgeweken, is Fix Personeelsdiensten B.V. volledig aansprakelijk voor de gevolgen daarvan en heeft opdrachtgever het recht alle zijn inziens noodzakelijke maatregelen te treffen.
 3. Fix Personeelsdiensten B.V. zal indien opdrachtgever dit verzoekt, periodiek verklaringen overleggen welke de tijdige en volledige afdracht door Fix Personeelsdiensten B.V. van loonbelasting, premies volksverzekering en premies
  werknemersverzekeringen voor de in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde werknemers aantonen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid voor schade

 1. Fix Personeelsdiensten B.V. heeft voor de wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot haar medewerkers en voor bedrijfsaansprakelijkheid een verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen) afgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Fix Personeelsdiensten B.V. gaat nooit verder dan door de verzekering, als genoemd in lid 1,wordt gedekt, noch kunnen de medewerkers persoonlijk door opdrachtgever aansprakelijk gesteld worden, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet. Opdrachtgever zal Fix Personeelsdiensten B.V. onverwijld van een in het vorige lid genoemde schade op de hoogte stellen, en Fix Personeelsdiensten B.V. binnen twee werkdagen van die mededeling een schriftelijke bevestiging doen toekomen.
 3. Fix Personeelsdiensten B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan derden of aan opdrachtgever toegebracht in het geval dat opdrachtgever dagelijkse leiding en toezicht over de werkzaamheden uitoefent en waar de schade aan derden betreft vrijwaart opdrachtgever Fix Personeelsdiensten B.V. voor alle aanspraken ter zake.
 4. Opdrachtgever vrijwaart werkgever tevens voor aanspraken van of namens de werknemer op grond van art. 7A: 658 BW

Artikel 7: Geheimhouding

 1. Alle zaken die in het kader van deze overeenkomst aan Fix Personeelsdiensten B.V. ter beschikking c.q. ter kennis komen, worden noch tijdens de uitvoering, noch na de voltooiing van de onderhavige werkzaamheden, voor een ander doel gebruikt dan voor de werkzaamheden welke op grond van bovengenoemde overeenkomst worden verricht.
 2. Door Fix Personeelsdiensten B.V. worden over de werkzaamheden ingevolge deze overeenkomst aan derden geen inlichtingen verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen of de wet tot het verschaffen van inlichtingen verplicht.
 3. De in lid 1 en 2 bedoelde geheimhouding geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van diegenen die door Fix Personeelsdiensten B.V. ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden worden ingezet.

Artikel 8: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij de werving en het selecteren van de medewerkers die Fix Personeelsdiensten B.V. inzet ter uitvoering van de werkzaamheden laat Fix Personeelsdiensten B.V., met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bij de behartiging van de belangen van de medewerkers en opdrachtgever bij het maken van onderscheidingen, zich alleen leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen.
 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, leeftijd, ras of welke grond dan ook, zullen niet functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden door de opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Fix Personeelsdiensten B.V. worden gehonoreerd.

Artikel 9: Selectie medewerkers

 1. Fix Personeelsdiensten B.V. kiest de in te zetten medewerkers aan de hand van haar bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de werkzaamheden beschikbare medewerkers enerzijds en van de door opdrachtgever aan Fix Personeelsdiensten B.V. verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds.
 2. Fix Personeelsdiensten B.V. is voor het overige geheel vrij in de keus van de persoon
  of de personen, die Fix Personeelsdiensten B.V. ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever inzet, zulks altijd in goed overleg met opdrachtgever.
 3. Voldoet de medewerker niet aan de door opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal opdrachtgever dit uiterlijk binnen één week na de aanvang der werkzaamheden aan Fix Personeelsdiensten B.V. kenbaar maken. Fix Personeelsdiensten B.V. zal dan, na overleg met de opdrachtgever, de medewerker op zo kort mogelijke termijn trachten te vervangen.

Artikel 10: Veiligheid medewerkers

 1. De opdrachtgever is jegens de medewerkers van Fix Personeelsdiensten B.V. gehouden zorg te dragen voor veilige arbeidsomstandigheden als bedoeld in art. 7:658 B.W. en vrijwaart hierbij Fix Personeelsdiensten B.V. tegen alle aanspraken ter zake van haar medewerkers. Voor zover noodzakelijk delegeert Fix Personeelsdiensten B.V. in dit kader het werkgeversgezag aan opdrachtgever.

Artikel 11: Tussentijdse vervanging van medewerkers

 1. Bij afwezigheid van een medewerker zal Fix Personeelsdiensten B.V.-indien de opdrachtgever dit wenst- trachten de afwezige medewerker te vervangen.

Artikel 12: Verbod tot doorlening en tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is opdrachtgever verboden medewerkers van Fix Personeelsdiensten B.V. zelf ter beschikking te stellen aan derden behoudens schriftelijke toestemming van Fix Personeelsdiensten B.V.
 2. Het is opdrachtgever verboden medewerkers van Fix Personeelsdiensten B.V. buiten Nederland te werk stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Fix Personeelsdiensten B.V. Opdrachtgever dient de medewerkers onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Fix Personeelsdiensten B.V. haar toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Artikel 13: Overname personeel

 1. Gedurende de looptijd van een opdracht en/of te werkstelling van onze medewerkers bij opdrachtgever of tot 12 maanden na afloop van de opdracht en/of te werkstelling van onze medewerkers, zullen partijen geen medewerkers van elkaar in dienst nemen of anderszins voor zich laten werken, tenzij met uitdrukkelijke wederzijdse,schriftelijke toestemming.
 2. Het in lid 1 gestelde beperkt zich tot (ex-)medewerkers van Fix Personeelsdiensten B.V. die direct of indirect betrokken zijn c.q. zijn geweest bij de werkzaamheden bij opdrachtgever.

Artikel 14: Beëindiging van de opdracht

 1. Het werk eindigt op de opleveringsdatum of zoveel eerder als contractueel in de opdrachtbevestiging of detacheerovereenkomst is overeengekomen.
 2. Het werk eindigt ook ingeval van: faillissement of surseance van betaling van een der partijen of als op goederen van inlener een executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd dat niet, waar het een conservatoir beslag betreft, binnen een maand na het leggen daarvan is opgeheven, het niet houden aan de bepalingen van deze overeenkomst en het herhaaldelijk met betalen in gebreke blijven.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging anders overeengekomen, is tussentijdse beëindiging van de werkzaamheden niet toegestaan. Dit geld niet indien de overeenkomst is aangegaan op basis van een uitzendovereenkomst.
 4. Is de duur van de opdracht niet vooraf, overeenkomstig lid 1 van dit artikel, voor een bepaalde periode vastgesteld, dan kan de opdrachtgever de opdracht slechts beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Dit geldt niet indien de overeenkomst is aangegaan op basis van een uitzendovereenkomst.
 5. Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het vierde lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving van beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever de datum van het poststempel van de zending van de schriftelijke kennisgeving door de opdrachtgever van de beëindiging.

Artikel 15: Geschillen

 1. Ten aanzien van geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en die niet in goed overleg tussen opdrachtgever en Fix Personeelsdiensten B.V. kunnen worden opgelost, is in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd de in functie zijnde President van de Rechtbank.